Restaurant Tao

Basselweg 73

22527 Hamburg

040-57004318

FAX: 040-57004373

Inhaber: Frau Farideh Kazemin Bakhshayesh

tao.restaurant.hamburg@gmail.com