RESTAURANT TAO

Basselweg 73

22527 Hamburg

040-57004545

FAX: 040-57004373

Inhaberin: Frau Farideh Kazemin Bakhshayesh

tao.restaurant.hamburg@gmail.com